Polityka prywatności

WSTĘP

 

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia sposoby gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania przez nas Twoich danych osobowych. Wyjaśnia również zasady oraz cele pozyskiwania danych.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”).

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Moje Orłowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Perkuna 14, 81-523 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000629106, REGON: 364993016, NIP: 5862308721, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Napisz lub zadzwoń do nas:
adres do korespondencji: Moje Orłowo Sp. z o. o., ul. Perkuna 14, 81-523 Gdynia, Polska
adres e-mail: kontakt@mojeorlowo.pl
telefon: +48 600 57 88 87.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

 

Gromadzone przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub poprzez portal rezerwacyjny. 

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Gromadzimy dane obejmujące: Twoje imię i nazwisko, numer oraz serię dokumentu tożsamości, narodowość, numer rejestracyjny pojazdu, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe oraz nazwę firmy, stanowisko w firmie, adres firmy, adres e-mail firmy i numer telefonu (w przypadku firmy).

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania również innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej i prosimy nie podawaj nam takich danych.

 

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym do obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz lub obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych, np. rachunkowych i podatkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na: określaniu jakości obsługi klientów, zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego, marketingu naszych usług kierowanym do klientów, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przechowywaniu danych dla celów archiwalnych,  analitycznych, statystycznych, dowodowych (na wypadek potrzeby wykazania faktów) oraz zapewnienia rozliczalności.

 

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

MARKETING

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, których podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Działania te mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu treści marketingowych, wysyłaniu komunikatów o naszych produktach, usługach, kampaniach, promocjach, konkursach i badaniach satysfakcji klienta lub prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działaniach telemarketingowych).

 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania takich informacji, w granicach udzielonej przez Ciebie zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

CZY MASZ OBOWIĄZEK PODANIA NAM DANYCH OSOBOWYCH?

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych, w tym oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji działań, o których mowa  w sekcji „Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?”.

 

Jeśli nie podasz nam wymaganych informacji, możemy nie być w stanie zawrzeć umowy, świadczyć naszych usług lub podjąć innych działań na Twoje żądanie.

 

JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

 

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, masz prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem.

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, za wyjątkiem przypadków, gdy możliwe będzie wykazanie, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich

interesów, praw i wolności lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

W razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego swojego kraju lub miejsca domniemanego popełnienia naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy lub podjęcia innych działań na Twoje żądanie, na podstawie ciążącego na nas obowiązku ustawowego, naszego prawnie uzasadnionego interesu lub jeżeli wyraziłeś wcześniej na to zgodę.

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, a ponadto usługodawcy zewnętrzni, w tym nasi autoryzowani partnerzy i podwykonawcy zaangażowani w proces realizacji zawartej z Tobą umowy, dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, prawne, doradcze, analityczne, marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych i banki w zakresie realizacji płatności oraz organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  wymienionych w sekcji „Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?”. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną przez nas trwale usunięte lub zniszczone.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych ustalany jest w oparciu o następujące kryteria: okres niezbędny do świadczenia naszych usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta, przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas, okres niezbędny do ochrony naszych interesów,  w szczególności okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub okres, na jaki została udzielona zgoda.


 

CIASTECZKA (COOKIES)

 

Większość stron internetowych zapisuje niewielkie ilości informacji o Twojej aktywności na stronie. Ta informacja występuje w postaci małego pliku tekstowego i jest znana jako cookie lub ciasteczko. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Dbając o Twoją wygodę podczas użytkowania naszej strony informujemy, że działa ona optymalnie przy użyciu plików cookies. Pozwalają one zapamiętać Ciebie i ułatwiać Ci użytkowanie, gdy powracasz do naszej strony, jak również identyfikować i rozwiązywać błędy.

Pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu (którym posługujesz się, korzystając z naszej strony) w zależności od ich przeznaczenia, do chwili zamknięcia okna przeglądarki (tzw. pliki sesyjne) lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia (tzw. pliki stałe).

 

Nasza strona wykorzystuje następujące typy plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania, „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze strony, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka.

 

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?


Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany możesz dokonać za pomocą ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi (np. nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na naszej stronie będzie Cię o to prosić). Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Pamiętaj, że w przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z niektórych funkcji naszej strony może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.


 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki prywatności. Po dokonaniu zmiany, Polityka prywatności ukaże się na naszej stronie z nową datą. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w październiku 2020 roku.

 

 

Moje Orłowo / ul. Perkuna 14 / Gdynia / tel. +48 600 57 88 87

FACEBOOK / INSTAGRAM

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij