Klauzula informacyjna RODO

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”].


Administrator Danych

 

Moje Orłowo Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Perkuna 14, 81-523 Gdynia, NIP: 5862308721, REGON: 364993016, KRS: 0000629106

Dane kontaktowe: telefon:  + 48 600 57 88 87, e-mail: kontakt@mojeorlowo.pl.

 

Źródła pozyskania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze Państwa kontaktu z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
 • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych,
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową,
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług,
 • obsługi reklamacji i skarg - jeżeli zostaną złożone,
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa.

 

 1. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów,
 • podtrzymania relacji z klientem,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • zapewnienia obsługi płatniczej,
 • windykacji należności,
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
 • na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów, itp.,
 • na przetwarzanie danych:
  - zapisanych w formularzu kontaktowym,
  - zawartych w karcie rejestracyjnej/meldunkowej,
  - zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony http://www.mojeorlowo.pl,
  - przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, wizerunkowych.

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy oraz dla spełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach wynikających z przepisów prawa.
Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.

Państwa dane są pobierane:

 • na kartach rejestracyjnych/meldunkowych,
 • przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail,
 • w formularzu kontaktowym,
 • przy rezerwacji online na naszej stronie lub poprzez portal rezerwacyjny,
 • przy rezerwacji grupowej,
 • przy zleceniu imprezy,
 • przy zakładaniu karty lojalnościowej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

 

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania  w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

 

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
 • pracownikom i współpracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy –  w celu umożliwienia zastępstwa procesowego,
 • podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, tj. świadczącym dla nas usługi doradcze i usługi podatkowo – rachunkowe,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym oraz usługi pocztowo-kurierskie,
 • organom administracji państwowej oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

 

1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.

 

2. Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i/lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszego przetwarzania w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zgodę można wycofać nieodpłatnie w następujący sposób:

 • przesyłając informację w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail,
 • przesyłając informację pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Administratora,
 • składając pismo w recepcji.

 

3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Moje Orłowo / ul. Perkuna 14 / Gdynia / tel. +48 600 57 88 87

FACEBOOK / INSTAGRAM

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij